frutti di bosco,still life
vegetables
fruits
mushrooms
ziolaslide
norisslide
Flat lay of fresh fruits and vegetables for background, Differe
fruits
previous arrow
next arrow

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Noris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Drawskim Młynie 64-731, ul. DWORCOWA, nr 1, lok. C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000497947, REGON: 302649066, NIP: 7632127709.

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się poprzez adres e-mail sekretariat.d@grzyby.com lub pod adresem pocztowym spółki wskazanym powyżej.

3) Noris sp. z o.o. sp. k. zbiera i przetwarza Pana/Pani dane osobowe :

a. w celu wykonania umowy zawartej z Noris sp. z o.o. sp. k. lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, realizacji procesu ofertowania na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b RODO,

b. w celu udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez  formularz kontaktowego udostępniony przez Noris sp. z o.o. sp. k. na stronie internetowej https://grzyby.com/ – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Noris sp. z o.o. sp. k, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c. w celu ochrony przed roszczeniami oraz w celu dochodzenia roszczeń, w tym ustalenie faktów i informacji niezbędnych do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami między innymi w ramach zgłoszonych skarg lub reklamacji,  a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w tym przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie i innych miejscach prowadzenia działalności przez spółkę Noris sp. z o.o. sp. k. – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Noris sp. z o.o.  sp.k., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO,

d. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Noris sp. z o.o. sp.k., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi,

e. w celach marketingowych, utrzymania kontaktów biznesowych, prowadzenia dalszej korespondencji. oraz innych niewymienionych w lit. a, b, c i d na podstawie Pana/Pani zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4) Dane jakie będą przetwarzane przez Noris sp. z o.o. sp. k.  to: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail.

5) Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Pana / Pani, które Pan/Pani sam/sama poda.

6) Pana / Pani dane osobowe mogą być udostępniane:

a) pracownikom lub osobom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Noris sp. z o.o sp. k., upoważnionym do przetwarzania Pana / Pani danych osobowych na polecenie spółki Noris sp. z o.o. sp. k.

b) pracownikom lub osobom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Noris sp. z o.o. sp. k. na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

– z zastrzeżeniem, że udostępnienie Pana/Pani danych osobowych ww. podmiotom odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

8) Noris sp. z o.o. sp. k. może przekazać Pana/Pani dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pana/Pani dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod linkiem https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).
W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W związku z przekazaniem danych poza EOG może Pan/Pani zażądać informacji od spółki Noris sp. z o.o. sp. k. o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się pod adresem wskazanym w pkt 1) powyżej.

9) Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji związanej ze zgłoszeniem przez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://grzyby.com/, przez okres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłużej niż do: złożenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli Pan/Pani wyrażali zgodę na przetwarzanie danych osobowych – do wycofania udzielonej zgody.

Nadto do momentu przedawnienia roszczeń w związku z zawartą z Noris sp. z o.o. sp. k. umową. Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, tj. okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

10) Posiada Pan/ Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

11) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy Pan/Pani uzna, że podczas przetwarzanie jego danych osobowych spółka Noris sp. z o.o. sp. k. naruszyła przepisy RODO.

12) Podanie przez Pana/Panią danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3. Odmowa podania danych jest skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy czy też podjęcia działań przed jej zawarciem, brakiem możliwości realizacji procesu ofertowania, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez formularz kontaktowy udostępniony przez Noris sp. z o.o. sp. k. na stronie internetowej https://grzyby.com/, brakiem możliwości utrzymania kontaktów biznesowych, prowadzenia dalszej korespondencji oraz brakiem możliwości prowadzenia przez Noris sp. z o.o. sp. k. działań marketingowych w stosunku do Pana/Pani.

 

 

Projekt i wykonanie: Home2.pl