frutti di bosco,still life
vegetables
fruits
mushrooms
ziolaslide
norisslide
Flat lay of fresh fruits and vegetables for background, Differe
fruits
previous arrow
next arrow

Zasady dobrej współpracy

Zasady dobrej współpracy w zakresie sprzedaży, kontraktacji lub dostawy dokonywanej na rzecz spółki Noris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

  1. Stosowanie Zasad Dobrej Współpracy

Niniejsze warunki, zwane dalej Z.D.W, mają zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę NORIS sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Drawskim Młynie, zwaną dalej firmą NORIS. Warunki odstępujące od poniższych stają się elementem umowy, w przypadku gdy zostało to jednoznacznie ustalone w umowie w formie pisemnej. NORIS zachowuje prawo do zmiany lub uzupełnienia Z.D.W. w porozumieniu ze sprzedającym, kontraktującym lub dostawcą, zwanym w dalszej części KONTRAHENTEM.

Jeśli Ogólne Warunki Umów, regulaminy, instrukcje lub inne wzorce umowne Kontrahenta w części bądź w całości stoją w sprzeczności z Zasadami dobrej współpracy, wówczas wiążące dla stron są Zasady dobrej współpracy. Żadne zasady i warunki zawarte w potwierdzeniach zamówień, wcześniejszych ofertach i innych dokumentach wystawionych przez Kontrahenta nie będą wiążące dla NORIS, jeżeli pozostają w sprzeczności z Zasadami dobrej współpracy, nawet jeśli nie zostały wyraźnie odrzucone.

Jeśli Kontrahent nie zgadza się z Zasadami dobrej współpracy, wówczas zobowiązany jest niezwłocznie, przed wykonaniem zlecenia/zamówienia pisemnie, e-mailowo, przez SMS lub wiadomość na Whaatsaap powiadomić NORIS. NORIS zastrzega sobie w tym wypadku prawo wycofania zlecenia/zamówienia. W tym wypadku Kontrahentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do NORIS.

Świadczenia dokonywane na rzecz NORIS podlegają przepisom prawa polskiego, zasadom określonym w Z.D.W. lub umowie zawartej z Kontrahentem.

Preferowaną formą dokonywania przez NORIS z Kontrahentem ustaleń dotyczących dokonywanych na rzecz Noris świadczeń jest forma pisemna, jednakże mogą one być również dokonywane w drodze korespondencji e-mail, poprzez SMS lub wiadomość na Whaatsaap, chyba, że w dalszej części Z.D.W postanowiono inaczej.

Z kolei Umowa dotycząca dostaw, sprzedaży lub kontraktacji jest zawierana przez NORIS z Kontrahentem w formie pisemnej, a wszelkie jej zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  1. Potwierdzenie zlecenia

O ile strony nie uzgodnią inaczej, zlecenia lub zamówienia muszą zostać potwierdzone przez Kontrahenta w terminie 2 dni roboczych licząc do dnia złożenia zamówienia lub zlecenia. Jeżeli NORIS nie otrzyma potwierdzenia zlecenia/zamówienia w ww. terminie, wówczas uznaje się za przyjęte przez Kontrahenta bez uwag.

  1. Dostawa

Kontrahent dostarcza NORIS towary o jakości określonej w specyfikacji jakościowej i warunków załączanych do poszczególnych zleceń lub zamówień.

Kontrahent zobowiązuje  dostarczyć zamówione towary do miejsca wskazanego w Zamówieniu.

Każdej dostawie powinno towarzyszyć  wydanie NORIS kompletu dokumentów dostawy oraz list przewozowy. W dokumentach tych obowiązkowo powinien być zawarty nr kontraktu. NORIS może odmówić przyjęcia, jeśli z powodu niekompletności dokumentów dostawy / listu przewozowego niemożliwe lub nadmiernie utrudnione jest przyporządkowanie dostawy do zamówienia/zlecenia. Jeśli nie zostaną poczynione dodatkowe uzgodnienia, dostarczane towary powinny być opakowane w sposób zapewniający dostawę bez uszkodzeń.

Kontrahent jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.

Kontrahent zobowiązuje się do awizacji każdej dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem. NORIS ma prawo odmówić przyjęcia nieawizowanych dostaw.

 

  1. Termin dostawy

Terminy dostaw są terminami określonymi w zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia NORIS towaru na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy.

W przypadku nie dostarczenia umówionej ilości produktów bądź dostarczenia produktów nieodpowiedniej jakości, Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty NORIS  kary umownej w wysokości 20 % wartości niedostarczonych lub nienależytej jakości produktów, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z przyczyn od niego niezależnych

Taką samą karę zapłaci NORIS w przypadku nieodebrania produktów rolnych w uzgodnionym terminie, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z przyczyn od niego niezależnych.

Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej.

Niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa powyżej, w przypadku niedostarczenia przez Kontrahenta umówionej ilości produktów lub dostarczenia produktów nieodpowiedniej jakości lub niedostarczenia produktów w ustalonym terminie, Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia NORIS umówionej ilości produktów lub niezwłocznej wymiany wadliwych produktów i dostarczenia NORIS odpowiedniej ilości produktów wolnych od wad.

Dla wykonania powyższego obowiązku NORIS wyznaczy Kontrahentowi odpowiedni termin pisemnie, w wiadomości e-mail, w wiadomości SMS lub wiadomości na Whaatsaap.

Niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa powyżej, w przypadku, jeżeli Kontrahent niezwłocznie nie dostarczy NORIS umówionej ilości produktów lub niezwłocznie nie wymieni wadliwych produktów i nie dostarczy NORIS odpowiedniej ilości produktów wolnych od wad, NORIS jest uprawniony dokonać zakupu zastępczego odpowiedniej ilości produktu od innego podmiotu, a jego kosztami obciążyć Kontrahenta.

W przypadku dostarczenia przez Kontrahenta większej ilości niż umówiona, NORIS może odmówić jej przyjęcia, przy czym nie może wówczas zostać obciążony przez Kontrahenta karami umownymi, o których mowa powyżej lub NORIS może przyjąć większą ilość, zawierając aneks do umowy w formie pisemnej, w którym zostanie ustalone odpowiednie wynagrodzenie dla Kontrahenta za dodatkową ilość dostarczonego towaru.

  1. Dokumentacja

Kontrahent dostarcza NORIS, w uzgodnionych terminach, ale najpóźniej w momencie dostawy towarów, dokumentację związaną z towarami, taką jak specyfikacje jakościową, specyfikacje wagi, certyfikaty zakładu, certyfikaty zgodności i inne niezbędne dokumenty do zamawianego towaru.

NORIS przysługuje prawo reklamowania dostarczonych przez Kontrahenta towarów, jeżeli są one niezgodne ze specyfikacją jakościową, warunkami załączonymi do poszczególnych zleceń lub zamówień oraz z treścią umowy, zawierają wady ukryte.

Wady dostarczonego towaru NORIS może zgłaszać Kontrahentowi w terminie minimum 24 miesięcy od daty zakupu, przy czym termin ten jest nie krótszym niż termin przydatności dostarczonego towaru.

NORIS zgłoszenie reklamacyjne przekazuje Kontrahentowi w terminie 10 dni od ujawnienia się lub stwierdzenia występowania wad towaru pisemnie, e-mailem, przez SMS lub wiadomość na Whaatsap

Zgłoszenie reklamacyjne zawiera:

  1. Gwarancja

Dostarczenie przez Kontrahenta towarów powoduje udzielenie przez Kontrahenta NORIS gwarancji i rękojmi na dostarczone towary na okres wskazany w zamówieniu.

Okres gwarancji biegnie na czas i od dnia wskazanego w zamówieniu.

Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.

NORIS powiadamia Kontrahenta o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji KONTRAHENT usunie w terminie wyznaczonym przez NORIS. NORIS zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany.

KONTRAHENT przedsięweźmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością.

W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, NORIS może skorzystać z uprawnień w zakresie zakupu zastępczego, o którym mowa w pkt IV Z.D.W Jednakże powyższe nie narusza uprawnień NORIS w zakresie naliczenia kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Kontrahenta od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Kontrahent ponosi wobec NORIS odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

  1. Przejęcie ryzyka

Ryzyko związane z zaginięciem towaru bądź z obniżeniem jego wartości NORIS przejmuje dopiero od momentu rozładowania towaru w miejscu przeznaczenia.

  1. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Bez uprzedniej zgody wyrażonej przez NORIS na piśmie, Kontrahent nie jest uprawniony do przelania na inną osobę, podmiot praw i obowiązków wynikających z realizacji zamówienia i zawartej umowy.

Niniejsze Zasady dobrej współpracy stanowią integralną część umowy zawieranej przez NORIS i Kontrahenta.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami dobrej współpracy, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

NORIS i Kontrahent będą dążyć do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę NORIS sądu powszechnego.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Noris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Drawskim Młynie 64-731, ul. DWORCOWA, nr 1, lok. C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000497947, REGON: 302649066, NIP: 7632127709, kontakt email: sekretariat.d@grzyby.com
Dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy,  wykonania umowy, ochrony przed roszczeniami oraz w celu dochodzenia roszczeń, w tym ustalenie faktów i informacji niezbędnych do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami między innymi w ramach zgłoszonych skarg lub reklamacji a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w tym przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie i innych miejscach prowadzenia działalności przez spółkę Noris sp. z o.o. sp. k., w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych: https://grzyby.com/polityka-prywatnosci/.

 

Projekt i wykonanie: Home2.pl