previous arrow
next arrow
Slider

Zasady dobrej współpracy

Zasady dobrej współpracy w zakresie sprzedaży, kontraktacji lub dostawy dokonywanej na rzecz spółki Noris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

  1. Stosowanie Zasad Dobrej Współpracy

Niniejsze warunki, zwane dalej Z.D.W, mają zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę NORIS sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Drawskim Młynie, zwaną dalej firmą NORIS. Warunki odstępujące od poniższych stają się elementem umowy, w przypadku gdy zostało to jednoznacznie ustalone w umowie w formie pisemnej. NORIS zachowuje prawo do zmiany lub uzupełnienia Z.D.W. w porozumieniu ze sprzedającym, kontraktującym lub dostawcą, zwanym w dalszej części KONTRAHENTEM.

Jeśli Ogólne Warunki Umów, regulaminy, instrukcje lub inne wzorce umowne Kontrahenta w części bądź w całości stoją w sprzeczności z Zasadami dobrej współpracy, wówczas wiążące dla stron są Zasady dobrej współpracy. Żadne zasady i warunki zawarte w potwierdzeniach zamówień, wcześniejszych ofertach i innych dokumentach wystawionych przez Kontrahenta nie będą wiążące dla NORIS, jeżeli pozostają w sprzeczności z Zasadami dobrej współpracy, nawet jeśli nie zostały wyraźnie odrzucone.

Jeśli Kontrahent nie zgadza się z Zasadami dobrej współpracy, wówczas zobowiązany jest niezwłocznie, przed wykonaniem zlecenia/zamówienia pisemnie, e-mailowo, przez SMS lub wiadomość na Whaatsaap powiadomić NORIS. NORIS zastrzega sobie w tym wypadku prawo wycofania zlecenia/zamówienia. W tym wypadku Kontrahentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do NORIS.

Świadczenia dokonywane na rzecz NORIS podlegają przepisom prawa polskiego, zasadom określonym w Z.D.W. lub umowie zawartej z Kontrahentem.

Preferowaną formą dokonywania przez NORIS z Kontrahentem ustaleń dotyczących dokonywanych na rzecz Noris świadczeń jest forma pisemna, jednakże mogą one być również dokonywane w drodze korespondencji e-mail, poprzez SMS lub wiadomość na Whaatsaap, chyba, że w dalszej części Z.D.W postanowiono inaczej.

Z kolei Umowa dotycząca dostaw, sprzedaży lub kontraktacji jest zawierana przez NORIS z Kontrahentem w formie pisemnej, a wszelkie jej zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  1. Potwierdzenie zlecenia

O ile strony nie uzgodnią inaczej, zlecenia lub zamówienia muszą zostać potwierdzone przez Kontrahenta w terminie 2 dni roboczych licząc do dnia złożenia zamówienia lub zlecenia. Jeżeli NORIS nie otrzyma potwierdzenia zlecenia/zamówienia w ww. terminie, wówczas uznaje się za przyjęte przez Kontrahenta bez uwag.

  1. Dostawa

Kontrahent dostarcza NORIS towary o jakości określonej w specyfikacji jakościowej i warunków załączanych do poszczególnych zleceń lub zamówień.

Kontrahent zobowiązuje  dostarczyć zamówione towary do miejsca wskazanego w Zamówieniu.

Każdej dostawie powinno towarzyszyć  wydanie NORIS kompletu dokumentów dostawy oraz list przewozowy. W dokumentach tych obowiązkowo powinien być zawarty nr kontraktu. NORIS może odmówić przyjęcia, jeśli z powodu niekompletności dokumentów dostawy / listu przewozowego niemożliwe lub nadmiernie utrudnione jest przyporządkowanie dostawy do zamówienia/zlecenia. Jeśli nie zostaną poczynione dodatkowe uzgodnienia, dostarczane towary powinny być opakowane w sposób zapewniający dostawę bez uszkodzeń.

Kontrahent jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.

Kontrahent zobowiązuje się do awizacji każdej dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem. NORIS ma prawo odmówić przyjęcia nieawizowanych dostaw.

 

  1. Termin dostawy

Terminy dostaw są terminami określonymi w zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia NORIS towaru na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy.

W przypadku nie dostarczenia umówionej ilości produktów bądź dostarczenia produktów nieodpowiedniej jakości, Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty NORIS  kary umownej w wysokości 20 % wartości niedostarczonych lub nienależytej jakości produktów, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z przyczyn od niego niezależnych

Taką samą karę zapłaci NORIS w przypadku nieodebrania produktów rolnych w uzgodnionym terminie, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z przyczyn od niego niezależnych.

Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej.

Niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa powyżej, w przypadku niedostarczenia przez Kontrahenta umówionej ilości produktów lub dostarczenia produktów nieodpowiedniej jakości lub niedostarczenia produktów w ustalonym terminie, Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia NORIS umówionej ilości produktów lub niezwłocznej wymiany wadliwych produktów i dostarczenia NORIS odpowiedniej ilości produktów wolnych od wad.

Dla wykonania powyższego obowiązku NORIS wyznaczy Kontrahentowi odpowiedni termin pisemnie, w wiadomości e-mail, w wiadomości SMS lub wiadomości na Whaatsaap.

Niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa powyżej, w przypadku, jeżeli Kontrahent niezwłocznie nie dostarczy NORIS umówionej ilości produktów lub niezwłocznie nie wymieni wadliwych produktów i nie dostarczy NORIS odpowiedniej ilości produktów wolnych od wad, NORIS jest uprawniony dokonać zakupu zastępczego odpowiedniej ilości produktu od innego podmiotu, a jego kosztami obciążyć Kontrahenta.

W przypadku dostarczenia przez Kontrahenta większej ilości niż umówiona, NORIS może odmówić jej przyjęcia, przy czym nie może wówczas zostać obciążony przez Kontrahenta karami umownymi, o których mowa powyżej lub NORIS może przyjąć większą ilość, zawierając aneks do umowy w formie pisemnej, w którym zostanie ustalone odpowiednie wynagrodzenie dla Kontrahenta za dodatkową ilość dostarczonego towaru.

  1. Dokumentacja

Kontrahent dostarcza NORIS, w uzgodnionych terminach, ale najpóźniej w momencie dostawy towarów, dokumentację związaną z towarami, taką jak specyfikacje jakościową, specyfikacje wagi, certyfikaty zakładu, certyfikaty zgodności i inne niezbędne dokumenty do zamawianego towaru.

  1. Przejęcie ryzyka

Ryzyko związane z zaginięciem towaru bądź z obniżeniem jego wartości NORIS przejmuje dopiero od momentu rozładowania towaru w miejscu przeznaczenia.

  1. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Bez uprzedniej zgody wyrażonej przez NORIS na piśmie, Kontrahent nie jest uprawniony do przelania na inną osobę, podmiot praw i obowiązków wynikających z realizacji zamówienia i zawartej umowy.

Niniejsze Zasady dobrej współpracy stanowią integralną część umowy zawieranej przez NORIS i Kontrahenta.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami dobrej współpracy, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

NORIS i Kontrahent będą dążyć do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę NORIS sądu powszechnego.

 

Projekt i wykonanie: Home2.pl