previous arrow
next arrow
Slider

Zasady dobrej współpracy

Firmy NORIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

I. Stosowanie Zasad Dobrej Współpracy

Niniejsze warunki dostaw i płatności, zwane dalej Z.D.W., dotyczą wszystkich dostaw i usług, świadczonych przez firmę NORIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Drawskim Młynie, zwaną dalej firmą NORIS. Warunki odstępujące od poniższych stają się elementem umowy w przypadku, gdy zostało to jednoznacznie ustalone w formie pisemnej lub e-mailowej. Firma NORIS zachowuje prawo do zmiany lub uzupełnienia Z.D.W.. Z.D.W. zachowują ważność nawet wtedy, gdy NORIS przyjmie bez zastrzeżeń zlecenie i gdy zapozna się z warunkami kupującego, sprzecznymi lub różniącymi się od Z.D.W..

Dostawy i sprzedaż Produktów dokonywane przez NORIS podlegają przepisom prawa polskiego, zasadom określonym w Z.D.W. lub umowie zawartej z kupującym.

II. Potwierdzenie zlecenia

Wraz z udzieleniem zlecenia Kupujący wyraża zgodę na warunki dostawy i płatności określone w Z.D.W.. Wszystkie inne uzgodnienia, zmiany lub uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej lub e-mailowej pod rygorem nieważności.

W przypadku braku potwierdzenia zlecenia lub zamówienia, rachunek lub faktura sprzedaży stanowi potwierdzenie zlecenia. Jeżeli po potwierdzeniu zlecenia NORIS uzyska informacje o niekorzystnej sytuacji finansowej kupującego, zastrzega sobie prawo do niewydania towaru do czasu uiszczenia należności. Dotyczy to również sytuacji, gdy należne faktury z poprzednich dostaw nie zostały zapłacone. W takiej sytuacji dostawy mogą zostać zrealizowane tylko w przypadku płatności gotówką. NORIS zastrzega sobie wtedy prawo odstąpienia od umowy.

III. Dostawy i przekazanie towaru

Dostawa towaru odbywa się zgodnie z wyborem NORIS za pomocą pojazdów NORIS lub spedycji względnie odbiór własny.

NORIS jest związany terminami dostaw, jeśli termin dostawy został ustalony w formie pisemnej lub e-mailowej. NORIS nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.

Jeżeli NORIS nie będzie w stanie wykonać dostawy w umówionym terminie, poinformuje o tym fakcie kupującego; kupujący zobowiązany jest wyznaczyć nowy dodatkowy termin dla wykonania umowy przez NORIS; dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu kupujący jest uprawniony do wykonywania uprawnień wynikających z umowy i ustawy w przypadku zwłoki w spełnieniu świadczenia. Odpowiedzialność odszkodowawcza NORIS względem kupującego za nie wykonanie zobowiązania w terminie jest wyłączona, jeżeli dostawa została wykonana w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Obowiązek dostarczenia towaru wygasa, gdy dostawa nie jest możliwa chwilowo lub trwale ze względu na siłę wyższą, słabe, złe jakościowo plony lub inne warunki, na których wystąpienie NORIS nie ma wpływu.

IV. Ryzyko transportu

W przypadku transportu pojazdami NORIS lub spedycją, ryzyko dostawy wraz
z przekazaniem towaru przeniesione zostaje na kupującego. Ryzyko transportu ponosi NORIS w przypadku gdy kupujący lub jego pełnomocnik prześle NORIS na poświadczeniu dostawy lub liście przewozowym potwierdzenie odnośnie rodzaju i zakresu stwierdzonej szkody

w trakcie transportu oraz przekaże niezwłocznie przez spedytora do dyspozycji NORIS dane co do okoliczności powstania szkody oraz potwierdzenie zwrotne szkody, powstałej w trakcie transportu.

V. Opóźnienia w dostawie lub odbiorze towaru

Jeżeli NORIS pozostaje w zwłoce z wykonaniem umowy zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko w przypadku gdy świadczenie nie zostało spełnione w wyznaczonym terminie, a skierowane przez zamawiającego dodatkowe wezwanie do wykonania umowy okazało się bezskuteczne.

W przypadku wykonania przez zamawiającego prawa odstąpienia od umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza NORIS jest wyłączona.

Jeżeli kupujący spóźnia się z odbiorem towaru, NORIS ma prawo odstąpić od umowy i dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru we właściwym terminie lub jeśli odbiór jest niemożliwy ze względu na warunki nie spowodowane przez NORIS, NORIS ma prawo do roszczeń za magazynowanie towaru na koszt i ryzyko kupującego.

VI. Rękojmia

Jeżeli sprzedany towar ma wady, kupujący jest uprawniony wyłącznie do żądania usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad (dostawa zastępcza). Dla wykonania powyższego obowiązku kupujący wyznaczy NORIS odpowiedni termin, uwzględniający aktualne możliwości produkcyjne i handlowe NORIS.

Ewentualne reklamacje muszą być przekazywane bezpośrednio do NORIS. Jeżeli nie dojdzie do zgody co do rodzaju i zakresu stwierdzonych szkód NORIS ma prawo odebrania towaru bez jakichkolwiek zobowiązań z tytułu dostawy zastępczej.

Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli w terminie 7 dni od chwili wydania rzeczy nie powiadomi NORIS w formie pisemnej o wykrytej wadzie.

VII. Zastrzeżenie prawa własności

NORIS zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów aż do uiszczenia przez kupującego całej ceny. Kupujący przelewa na NORIS wszelkie roszczenia i prawa wynikające ze sprzedaży towarów, do których NORIS ma prawo własności. Kupujący ma prawo zatrzymania roszczenia wynikającego z odsprzedaży towarów dostarczonych przez NORIS, musi jednak odstąpić NORIS zysk i niezwłocznie go przekazać. W przypadku gdy towar zostanie poddany obróbce lub połączony z innymi towarami, NORIS nabywa współwłasność w nowo wytworzonej rzeczy w stosunku, jakiemu odpowiada wartość towaru zastrzeżonego do wartości rzeczy w chwili, w której nastąpiło połączenie lub pomieszanie z tą rzeczą.

Zamawiający jest zobowiązany sprawować pieczę nad zakupionym towarem; w szczególności jest zobowiązany na własny koszt ubezpieczyć towar do wysokości jego ceny zakupu od jego utraty bądź uszkodzenia.

W przypadku opóźnienia w płatnościach, NORIS przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem natychmiastowego zwrotu towaru, a kupujący jest zobowiązany towar ten wydać. Wystąpienie z powyższym żądaniem pozostaje bez wpływu na ważność zawartej pomiędzy nami umowy, a także na możliwość dochodzenia dalej idących roszczeń. Wystąpienie z takim roszczeniem jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy jedynie wówczas, gdy takie oświadczenie zostanie przez nas wyraźnie złożone na piśmie lub e-mailem.

Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku
do kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa jego własności na rzecz NORIS.

W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność NORIS w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie do poinformowania o tym fakcie NORIS.

VIII. Prawo odstąpienia

NORIS jest uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

– stwierdzi, że kupujący podał nieprawdziwe dane o swojej wypłacalności

– kupujący opóźnia się z zapłatą ceny przez okres dłuższy niż 7 dni

– poweźmie wiadomość o okolicznościach uprawdopodobniających możliwość niewykonania przez kupującego umowy, w szczególności jeśli w stosunku do kupującego zostanie złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania układowego bądź upadłościowego.

IX. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Miejscem spełnienia płatności jest siedziba banku prowadzącego rachunek bankowy NORIS. Co do powyższej umowy jak i sporów z niej wynikających; znajduje zastosowanie wyłącznie prawo polskie. Dotyczy to w szczególności partnerów zagranicznych. Korespondencja handlowa prowadzona będzie w języku polskim. Miejscem rozstrzygania sporów prawnych jest sąd właściwy dla siedziby NORIS.

X.

Przystąpienie do realizacji umowy zawartej ze Spółką Noris sp. z o.o. sp. k. wyrażonej fakturą, która została przez kontrahenta przyjęta stanowi wyraz akceptacji powyższych zasad dobrej współpracy określonych w punktach I – XI.

XI.

W przypadku nie wywiązania się z kontraktu lub opóźniania ustalonych dat dostaw Noris ma prawo obciążyć sprzedającego kosztami zakupu zastępczego i kara umowna.

Projekt i wykonanie: Home2.pl